Söwda

Satuwyň umumy şertleri

1. Şertleriň ulanylyşy.Satyjy bilen alyjy tarapyndan satyljak harytlary (Harytlary) we / ýa-da hyzmatlary (Hyzmatlary) satmak üçin Satyjy bilen Alyjynyň arasyndaky şertnama (şertnama) beýleki ähli şertleri (şol sanda islendik şertleri we şertleri hasaba almazdan) şu şertlerde bolmalydyr. Satyn alyjy islendik satyn alyş buýrugy, buýrugy tassyklamak, spesifikasiýa ýa-da başga resminama laýyklykda ýüz tutmagy maksat edinýär.Bu şertler Satyjynyň ähli satuwlaryna degişlidir we ýazmaça görnüşde aç-açan ylalaşylmasa we Satyjynyň işgäri tarapyndan gol çekilmese, islendik üýtgeşiklik hiç hili täsir edip bilmez.Her bir sargyt ýa-da Alyjy tarapyndan Harytlar ýa-da Hyzmatlar üçin sitatany kabul etmek, Alyjynyň bu şertlere laýyklykda Harytlary we / ýa-da Hyzmatlary satyn almak teklibi hasaplanýar.Islendik sitata, Satyjy Alyja buýruk tassyklamasyny iberýänçä hiç hili Şertnamanyň ýüze çykmajakdygy esasynda berilýär.

2. DüşündirişHarytlaryň / hyzmatlaryň mukdary / beýany Satyjynyň tassyklamasynda görkezilişi ýaly.Satyjy öz kataloglarynda / broşýuralarynda ýa-da başgaça berlen ähli nusgalar, çyzgylar, suratlandyryjy zatlar, aýratynlyklar we mahabat Şertnamanyň bir bölegi bolup bilmez.Bu nusga boýunça satuw däl.

3. Eltip bermek:Satyjy tarapyndan ýazmaça görnüşde başgaça ylalaşylmadyk bolsa, Harytlary eltip bermek Satyjynyň iş ýerinde bolar.Satyjynyň sitatasynda görkezilen şular ýaly ýerlerde hyzmatlar berilýär.Satyn alyjy, Harytlaryň eltip bermäge taýýardygyny habar bereninden soň 10 günüň içinde Harytlary eltip bermeli.Satyjy tarapyndan Harytlary eltmek ýa-da Hyzmatlaryň ýerine ýetirilmegi üçin kesgitlenen islendik seneler smeta bolup durýar we gowşuryş wagty habarnamada asyl däldir.Eger seneler beýle kesgitlenmedik bolsa, gowşuryş / ýerine ýetiriş belli bir möhletde bolmaly.Şu Düzgünnamanyň beýleki düzgünlerini göz öňünde tutup, Satyjy göni, gytaklaýyn ýa-da netijede ýitgiler üçin jogapkärçilik çekmeýär (bu üç şert hem çäklendirmesiz, arassa ykdysady ýitgi, girdeji ýitirilmegi, iş ýitirilmegi, hoşniýetliligiň azalmagy we şuňa meňzeş ýitgiler); , harytlary ýa-da hyzmatlary eltmegiň haýsydyr bir gijikdirilmegi bilen (satyjynyň geleňsizligi sebäpli) gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn ýüze çykan çykdajylar, zyýanlar, tölegler ýa-da çykdajylar, şeýle gijikdirme 180 günden geçmese, Alyjynyň Şertnamany ýatyrmaga ýa-da ýatyrmaga hukugy bolmaz.Haýsydyr bir sebäbe görä Alyjy Harytlary taýýar bolanda tabşyrmagy kabul etmese ýa-da Satyjy Harytlary wagtynda tabşyryp bilmese, Alyjy degişli görkezmeleri, resminamalary, ygtyýarnamalary ýa-da ygtyýarnamalary bermedi:

(i) Harytlardaky töwekgelçilik Alyja geçer;

(ii) Harytlar gowşuryldy diýlip hasap edilýär;we

(iii) Satyjy Harytlary eltýänçä saklap biler, şonuň üçin alyjy ähli çykdajylar üçin jogapkärçilik çeker.Satyjynyň iş ýerinden iberişinde Satyjy tarapyndan ýazylan islendik harytlaryň mukdary, Alyjy munuň tersini subut edýän anyk subutnamalary berip bilmese, alyjynyň gowşuryş wagtynda alan mukdarynyň anyk subutnamasydyr.Satyn alyjy öz wagtynda / saglyk hyzmatlarynyň ähli howpsuzlyk düzgünleri we howpsuzlyk talaplary barada Satyja habar berip, Hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin Satyjynyň talaplaryna laýyklykda desgalaryna öz wagtynda we tölegsiz girip biler.Şeýle hem, alyjy ähli ygtyýarnamalary / razylyklary almaly we goldamaly we Hyzmatlar bilen baglanyşykly ähli kanunlary berjaý etmeli.Satyjynyň Hyzmatlaryň ýerine ýetirijisi, Alyjynyň haýsydyr bir hereketi / ýalňyşlygy bilen öňüni alsa / gijikdirilse, Alyjy Satyjynyň ähli çykdajylaryny Satyja töleýär.

4. Töwekgelçilik / at.Harytlar gowşurylandan bäri Alyjynyň töwekgelçiliginde.Alyjynyň Harytlara eýeçilik hukugy, eger:

) karz berijiler ýygnagyny çagyrýar (resmi ýa-da resmi däl bolsun) ýa-da diňe rekonstruksiýa ýa-da birleşdirmek maksady bilen tölege ukyply meýletin ýatyryşdan başga, ýa-da kabul ediji we / ýa-da dolandyryjy, dolandyryjy ýa-da administratiw kabul ediji bar; kärhanasy ýa-da onuň bir bölegi tarapyndan bellenen ýa-da Alyjynyň administratoryny bellemek üçin resminamalar kazyýete berilýär ýa-da administrator bellemek niýeti barada Alyjy ýa-da direktorlar ýa-da kwalifikasiýa ýüzýän eýesi tarapyndan berilýär (kesgitlenişi ýaly) Hytaý Halk Respublikasynyň Kärhananyň bankrotlygy baradaky 2006-njy ýyldaky kanuny) ýa-da Alyjynyň ýatyrylmagy ýa-da Alyjy babatynda administrasiýa buýrugy berilmegi üçin karar ýa-da haýyş ýa-da haýyş ýa-da kazyýet işi başlandy. Alyjynyň tozmaklygy ýa-da bolup biläýjek tozmaklygy bilen baglanyşykly;ýa-da

: bergilerini Hytaý Halk Respublikasynyň 2006-njy ýyldaky Kärhananyň Bankrotlygy baradaky kanuny manysynda töläp bilmeýän ýa-da Alyjy söwdany bes edýär;ýa-da

(iii) Alyjy haýsydyr bir görnüşde haýsydyr bir haryt alýar.Satyjy Harytlaryň haýsydyr birine eýeçilik hukugynyň Satyjydan geçmändigine garamazdan Harytlar üçin tölegi yzyna almaga haklydyr.Harytlar üçin islendik töleg galmasa-da, Satyjy Harytlaryň yzyna gaýtarylmagyny talap edip biler.Harytlar amatly wagtda yzyna gaýtarylmasa, Satyn alyjy Harytlary barlamak ýa-da saklamak üçin saklanyp bilinjek ýa-da Alyjynyň eýeçilik hukugy ýatyrylan islendik jaýa girmek üçin satyja islendik wagt dolanyp bolmajak ygtyýarnama berýär, we ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik çekmezden, başga bir zada birikdirilen ýa-da birikdirilen önümleri kesmek.Şeýle yzyna gaýtarmak ýa-da dikeltmek, Alyjynyň Şertnama laýyklykda Harytlary satyn almak baradaky dowamly borçnamasyna zyýan ýetirmez.Satyjy, haýsydyr bir harydyň Alyjynyň eýeçilik hukugynyň ýatyrylan Harytdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläp bilmedik ýagdaýynda, Alyjy Satyjy tarapyndan satylan ähli harytlary Alyja hasap-faktura tertibi boýunça satan hasaplanýar. .Şertnama ýatyrylanda, 4-nji bölümdäki Satyjynyň (ýöne Alyjynyň däl) hukuklary güýje girer.

Satyş

5.Bahasy.Satyjy tarapyndan ýazmaça görnüşde başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, Harytlaryň bahasy Satyjynyň gowşurylan / gowşurylan senesinde çap edilen baha sanawynda görkezilen bahadyr we Hyzmatlaryň bahasy Satyjynyň hasabyna hasaplanan wagt we material esasynda bolar. adaty gündelik töleg nyrhlary.Bu baha, goşulan baha üçin salgydyň (goşulan baha üçin salgydyň) we gaplamak, ýüklemek, düşürmek, daşamak we ätiýaçlandyryş bilen baglanyşykly ähli çykdajylardan / töleglerden ybaratdyr, bularyň hemmesi Alyjynyň tölemeli.Satyjy, eltmezden ozal islendik wagt Alyja habar bermek bilen, Satyjynyň gözegçiliginden daşda bolan islendik faktor sebäpli (çäklendirmesiz, daşary ýurt walýutasynyň üýtgemegi ýaly Harytlaryň / Hyzmatlaryň bahasynyň ýokarlanmagyny görkezmek üçin Harytlaryň / Hyzmatlaryň bahasyny ýokarlandyrmak hukugyny özünde saklaýar. , walýutany kadalaşdyrmak, ýygymlary üýtgetmek, zähmetiň, materiallaryň ýa-da önümçiligiň beýleki çykdajylarynyň ep-esli ýokarlanmagy), Alyjy tarapyndan talap ediljek harytlaryň gowşurylyş senesiniň, mukdarynyň ýa-da spesifikasiýasynyň üýtgemegi ýa-da Alyjynyň görkezmesi sebäpli ýüze çykan gijikdirme ýa-da Alyjynyň Satyja ýeterlik maglumat / görkezme bermezligi.

6. Töleg.Satyjy tarapyndan ýazmaça görnüşde görkezilmedik bolsa, Harytlar / hyzmatlar üçin bahanyň tölenmegi aşakdakylar üçin funt sterlinginde bolmaly: sargyt bilen 30%;60% gowşuryşdan / öndürijilikden 7 günden az bolmaly däl;we gowşurylan / ýerine ýetirilen senesinden 30 günüň dowamynda 10% balans.Töleg wagty düýp manyda bolmaly.Satyjy arassalanan serişdeleri alýança hiç hili töleg alynmaýar.Satyn almagyň ähli bahasy (goşulan baha üçin salgydy goşmak bilen) ýokarda aýdylyşy ýaly tölenmeli, Hyzmatlaryň goşmaça ýa-da şoňa degişlidigine garamazdan..Okarda aýdylanlara garamazdan, ähli tölegler Şertnama ýatyrylan badyna tölenmeli.Satyn alyjy, töleg talapnamasy, arzanladyş, arzanladyş ýa-da başga ýollar bilen ähli tölegleri aýyrmazdan doly tölemeli.Satyn alyjy satyja haýsydyr bir pul tölemese, Satyjynyň hukugy bar

()

(ii) Hyzmatlaryň ýerine ýetirilmegini ýa-da Harytlaryň berilmegini togtatmak we / ýa-da

(iii) Şertnamany duýdurmazdan ýatyrmak

7. Kepillik.Satyjy, hyzmatlary sitata bilen ähli materiallara laýyklykda üpjün etmek üçin göwnejaý tagallalary ulanmalydyr.Satyjy, gowşurylan gününden başlap 12 aýyň dowamynda Harytlar Şertnamanyň talaplaryna laýyk gelmelidigini kepillendirýär.Satyjy Harytlar baradaky kepilligiň bozulmagy üçin jogapkärçilik çekmeýär:

)we

)we

(iii) Alyjy Satyjyda ýüze çykarylan kemçilik barada doly maglumat berýär.

Mundan başga-da satyjy kepilligiň bozulmagy üçin jogapkärçilik çekmeýär:

(i) Alyjy şeýle habarnamany berenden soň şeýle Harytlary mundan beýläk ulanýar;ýa-da

(ii) kemçilik, alyjy Harytlary saklamak, gurnamak, işe girizmek, ulanmak ýa-da hyzmat etmek ýa-da (ýok bolsa) gowy söwda tejribesi barada Satyjynyň dilden ýa-da ýazmaça görkezmelerini ýerine ýetirmänligi sebäpli ýüze çykýar;ýa-da

(iii) Alyjy Satyjynyň ýazmaça razyçylygy bolmazdan şeýle Harytlary üýtgedýär ýa-da bejerýär;ýa-da

(iv) kemçilik adalatly könelmek we ýyrtylmak netijesinde ýüze çykýar.Harytlar / hyzmatlar kepillik bilen laýyk gelmeýän bolsa, Satyjy öz islegine görä şeýle Harytlary (ýa-da kemçilikli bölegi) abatlamaly ýa-da çalşmaly ýa-da Hyzmatlary täzeden ýerine ýetirmeli ýa-da şertlerde şertnama boýunça şunuň ýaly Harytlaryň / Hyzmatlaryň bahasyny yzyna gaýtaryp bermeli. , Satyjy şeýle haýyş etse, Alyjy Satyjynyň hasabyna Harytlary ýa-da Satyjyda kemçilikli Harytlaryň bir bölegini yzyna gaýtaryp berer.Hiç hili kemçilik tapylmasa, Alyjy Satyjy diýilýän kemçiligi derňemek üçin çekilen çykdajylary öwezini dolýar.Satyjy öňki 2 sözlemdäki şertleri berjaý etse, Satyjy şeýle Harytlar / Hyzmatlar babatynda kepilligiň bozulmagy üçin jogapkärçilik çekmez.

8. Jogapkärçiligiň çäklendirilmegi.Aşakdaky düzgünler Satyjynyň alyjy babatynda tutuş maliýe jogapkärçiligini (işgärleriniň, wekilleriniň we kömekçi potratçylarynyň hereketleri / ýalňyşlyklary üçin jogapkärçiligi goşmak bilen) kesgitleýär:

(i) Şertnamanyň islendik bozulmagy;

(ii) Haryt Alyjy tarapyndan ýa-da Harydy öz içine alýan önümiň islendik ulanylmagy;

(iii) Hyzmatlary bermek;

(iv) Satyjynyň resminamalarynda bar bolan maglumatlary ulanmak ýa-da ulanmak;we

(v) Şertnama laýyklykda ýa-da oňa bagly geleňsizligi goşmak bilen islendik wekilçilik, beýannama ýa-da gynamaly hereket / ýalňyşlyk.

Kanunda ýa-da umumy kanunlarda göz öňünde tutulan ähli kepillikler, şertler we beýleki şertler (Hytaý Halk Respublikasynyň Şertnama Kanunynda göz öňünde tutulan şertlerden başga), kanun tarapyndan rugsat edilen doly derejede Şertnamadan aýrylýar.Bu şertlerde hiç zat Satyjynyň jogapkärçiligini aradan aýyrmaýar we çäklendirmeýär:

(i) Satyjynyň geleňsizligi sebäpli ölüm ýa-da şahsy şikes üçin;ýa-da

(ii) Satyjynyň jogapkärçiligini aýyrmak ýa-da aýyrmak synanyşygy bikanun bolan islendik mesele üçin;ýa-da

(iii) Galplyk ýa-da galp maglumat bermek üçin.

Ingokarda aýdylanlary göz öňünde tutup, Satyjynyň şertnamadaky umumy jogapkärçiligi, gynamalar (şol sanda geleňsizlik ýa-da kanuny borçlary bozmak), nädogry maglumat bermek, öwezini dolmak ýa-da Şertnamanyň ýerine ýetirilmegi ýa-da göz öňünde tutulan ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly ýüze çykýan başga jogapkärçilik, şertnamanyň bahasy bilen çäklenýär;Satyjy her bir ýagdaýda göni, gytaklaýyn ýa-da netijesiz ýa-da ýüze çykan ýa-da baglanyşykly bolan öwezini dolmak talaplary üçin girdejini ýitirmek, işini ýitirmek ýa-da hoşniýetliligiň azalmagy üçin Alyjy üçin jogapkärçilik çekmeýär. Şertnama.

9. Güýçli ýeňip bolmajak ýagdaý.Satyjy, ýagdaýlar sebäpli işiniň dowam etmeginiň öňüni alsa ýa-da gijikdirilse, Alyjy tarapyndan sargyt edilen Harytlaryň / Hyzmatlaryň göwrümini azaltmak ýa-da Alyjy tarapyndan sargyt edilen Harytlaryň / Hyzmatlaryň göwrümini azaltmak hukugyny özünde saklaýar. çäklendirilmedik, Taňrynyň hereketleri, emläkleri, enjamlary konfiskasiýa etmek ýa-da almak, hökümetiň hereketleri, görkezmeleri ýa-da haýyşlary, uruş ýa-da milli adatdan daşary ýagdaýlar, terrorçylyk hereketleri, protestler, bidüzgünçilikler, raýat tolgunyşyklary, ýangyn, partlama, sil, amatsyz, amatsyz ýa-da aşa howa şertleri, şol sanda tupan, tupan, tornado ýa-da ýyldyrym, tebigy betbagtçylyklar, epidemiýa, gulplama, iş taşlaýyş ýa-da beýleki zähmet jedelleri (ýa-da iki tarapyň işçi güýji bilen baglanyşykly däl) ýa-da çäklendirilmeýär daşaýjylara täsir edýän çäklendirmeler ýa-da gijikdirmeler, ýeterlik ýa-da laýyk materiallar, zähmet, ýangyç, kommunal enjamlar, bölekler ýa-da enjamlar bilen üpjün edilmezligi ýa-da gijikdirilmegi, haýsydyr bir ygtyýarnama, ygtyýarnama ýa-da ygtyýarnama, import ýa-da eksport düzgünleri, çäklendirmeler ýa-da embargo.

10. Intellektual eýeçilik.Satyjy tarapyndan özbaşdak ýa-da Alyjy bilen Hyzmatlara degişli önümlerde / materiallarda ähli intellektual eýeçilik hukugy Satyja degişlidir.

11. General.Satyjynyň Şertnama boýunça her bir hukugy ýa-da serişdesi, Şertnama laýyklykda ýa-da ýokdugyna garamazdan Satyjynyň başga hukugyna ýa-da bejergisine zyýan bermez.Şertnamanyň haýsydyr bir düzgüni haýsydyr bir kazyýet tarapyndan ýa-da organyň doly ýa-da bölekleýin bikanun, hakyky däl, güýji ýok, güýji ýok, güýje girmeýän ýa-da esassyz diýlip tapylan bolsa, şeýle bikanunlyk, hakyky dällik, güýjüň ýoklugy, güýji ýok, güýji ýok ýa-da esassyz bolmaly; aýrylyp bilinýän we Şertnamanyň galan düzgünleri we şeýle düzgüniň galan bölegi doly güýje girýär.Satyjy tarapyndan Şertnamanyň islendik düzgünini ýerine ýetirmekde ýa-da bölekleýin ýerine ýetirmekde şowsuzlyk ýa-da gijikdirmek, ondaky hukuklaryndan boýun gaçyrmak hökmünde düşünilmez.Satyjy Şertnamany ýa-da onuň bir bölegini belläp biler, ýöne Alyjynyň Satyjynyň deslapky ýazmaça razyçylygy bolmazdan Şertnamany ýa-da onuň bir bölegini bellemäge hukugy ýok.Satyjy tarapyndan Şertnamanyň islendik düzgünini bozan ýa-da ýerine ýetirilmedik islendik boýun gaçyrma, soňraky bozulmakdan ýa-da şertnamadan boýun gaçyrmak hasap edilmez we Şertnamanyň beýleki şertlerine hiç hili täsir etmez.Şertnamanyň taraplary, Hytaý Halk Respublikasynyň 2010-njy ýyldaky Şertnamalar (Üçünji Taraplaryň Hukuklary) Şertnamasy Kanunyna, oňa gatnaşmaýan islendik adam tarapyndan ýerine ýetirilmegini islemeýärler.Şertnamanyň döredilmegi, barlygy, gurluşygy, ýerine ýetirilişi, güýji we ähli taraplary Hytaýyň kanunlary bilen dolandyrylýar we taraplar Hytaý kazyýetleriniň ýeke-täk ýurisdiksiýasyna tabyn edilýär.

Harytlary we hyzmatlary satyn almagyň umumy şertleri

1. ŞERTLERI OF ULANYLMASY.Bu şertler, Alyjy ("Sargyt") harytlary ("Harytlar") we / ýa-da hyzmatlary ("Hyzmatlar") üpjün etmek üçin goýlan islendik sargyt üçin ulanylýar we Sargyt ýüzündäki şertler bilen bilelikde diňe Harytlar / Hyzmatlar bilen baglanyşykly Alyjy bilen Satyjynyň arasyndaky şertnama gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän şertler.Satyjynyň bahasy, hasap-fakturalary, tassyknamalary ýa-da beýleki resminamalaryndaky alternatiw şertler güýji ýok.Sargyt şertlerinde hiç hili üýtgeşiklik, şol şertleri çäklendirmezden, Alyjynyň ygtyýarly wekili tarapyndan ýazmaça görnüşde ylalaşylmasa, Alyjy üçin hökmany bolmaz.

2. PURCHASE.Sargyt Alyjy tarapyndan görkezilen Harytlary we / ýa-da Hyzmatlary satyn almak teklibini düzýär.Satyn alyjy şeýle teklibi islendik wagt Satyja habar berip biler.Satyjy Sargytçyda ýazmaça habarnamada görkezilen möhletde buýrugy kabul eder ýa-da ret eder.Satyjy şeýle möhletde buýrugy şertsiz kabul etmese ýa-da ret etmese, ähli tarapdan kesgitlenýär.Satyjynyň ykrar etmegi, tölegiň kabul edilmegi ýa-da ýerine ýetirilişiň başlamagy buýrugy hünärsiz kabul etmegini düzýär.

3. RESMINAMA.Satyjynyň hasap-fakturalary we beýannamalarynda goşulan baha üçin salgydyň (goşulan baha üçin salgydyň) nyrhy, alynýan mukdar we Satyjynyň hasaba alyş belgisi aýratyn görkezilýär.Satyjy, Sargyt belgisini, Harytlaryň häsiýetini we mukdaryny, Harytlaryň nädip we haçan iberilendigini görkezip, Harytlar bilen maslahat belliklerini bermeli.Harytlaryň Alyja iberýän ähli gaplamalarynda gaplama belligi we zerur bolan ýagdaýynda Sargyt belgisini, Harytlaryň häsiýetini we mukdaryny (bölek belgilerini goşmak bilen) görkezýän "laýyklyk kepilnamasy" bolmaly.

4. Alyjynyň emlägi.Satyn alyjynyň buýrugy ýerine ýetirmek maksady bilen satan ähli nagyşlary, ölüleri, galyplary, gurallary, çyzgylary, modelleri, materiallary we beýleki zatlary Alyjynyň emlägi bolup galar we Alyja gaýtarylýança Satyjy töwekgelçiliginde bolar.Satyjy Alyjynyň emlägini Satyjynyň ygtyýaryndan aýryp bilmez ýa-da ulanylmagyna rugsat berilmez (Buýrugy ýerine ýetirmek maksady bilen başga), ele salynar ýa-da tussag ediler.

5. ÜPJÜNÇILIKBuýrugy ýerine ýetirmekde wagt möhümdir.Satyjy Harytlary Sargytda görkezilen gowşuryş senesinde ýa-da buýrukda görkezilen jaýda, ýa-da senesi görkezilmedik bolsa, belli bir möhletde tabşyrmaly.Satyjy ylalaşylan senä çenli berip bilmeýän bolsa, Satyjy Satyjynyň hasabyna Alyjynyň ugrukdyryp biläýjek aýratyn gowşuryş şertnamalaryny ýerine ýetirer we buýruklar boýunça Alyjynyň hukuklaryna zyýan bermez.Satyn alyjy Harytlaryň iberilmegini we / ýa-da Hyzmatlaryň ýerine ýetirilmegini yza süýşürip biler, bu ýagdaýda Satyjy Satyjy töwekgelçiliginde zerur amatly ammarlary gurar.

6. Bahalar we töleg.Harytlaryň / hyzmatlaryň bahasy Sargytda görkezilişi ýaly görkezilýär we ulanylýan goşulan baha üçin salgydyň (goşulan baha üçin hasap-faktura üçin alyjy tarapyndan tölenmeli) we gaplamak, gaplamak, daşamak, daşamak, ätiýaçlandyryş, ähli tölegleri öz içine alýar. borçlar ýa-da ýygymlar (goşulan baha üçin salgydyndan başga).Satyn alyjy, Harytlar / Hyzmatlar gowşurylan we şertsiz kabul edilen şertde, Sargytda hakyky goşulan baha üçin hasap-faktura alnan gününden başlap 60 günüň dowamynda töleýär.Hatda Alyjy töleg tölän ýerinde-de, Alyjy, Harytlaryň / Hyzmatlaryň tutuşlygyna ýa-da böleklerine, Sargyt bilen ähli tarapdan berjaý edilmedik ýagdaýynda, Alyja berleninden soň belli bir möhletde ret etmek hukugyny özünde saklaýar. şeýle ýagdaýda Satyjy, şeýle Harytlar / Hyzmatlar babatynda Alyjynyň tölän ýa-da adyndan tölenen ähli pullary yzyna gaýtaryp bermegi talap eder we ret edilen Harytlary ýygnamaly.

7. TÖWEKGELÇILIK / TITLE GEÇMEKAlyjynyň Harytlary ret etmek hukugyna täsir etmezden, Harytlaryň ady gowşurylandan soň Alyja berilýär.Harytlardaky töwekgelçilik diňe Alyjy tarapyndan kabul edilende Alyja geçer.Harytlar tölenenden soň Alyjy tarapyndan ret edilse, şular ýaly Harytlardaky at diňe Alyjy tarapyndan şeýle Harytlar üçin tölenen puluň doly yzyna gaýtarylmagyny alandan soň Satyja gaýdyp geler.

8. Synag we gözegçilik.Satyn alyjy harytlary / hyzmatlary şol bir gowşuryşdan ozal ýa-da alynmazdan ozal barlamak / barlamak hukugyny özünde saklaýar.Satyjy, Harytlar / Hyzmatlar gowşurylmazdan ozal, Alyjynyň talap edip biljek synaglaryny / barlaglaryny geçirer we ýazga geçirer we alyjylara ähli ýazgylarynyň kepillendirilen nusgalary bilen mugt üpjün eder.Öňki sözlemiň täsirini çäklendirmezden, Harytlar / Hyzmatlar üçin Iňlis ýa-da Halkara standart ulanylsa, Satyjy degişli Harytlary / Hyzmatlary şol ülňülere laýyklykda barlamaly / barlamaly.

9. GÖRNÜŞ / BIRLEŞIK.Satyjy Bu Sargytyň haýsydyr bir bölegini Alyjynyň deslapky ýazmaça razyçylygy bolmazdan şertnama baglaşyp bilmez.Satyn alyjy bu buýruk boýunça artykmaçlyklary we borçlary islendik adama berip biler.

Satyn almak

10. Kepillikler.Satyjy tarapyndan ähli şertler, kepillikler we borçnamalar we Alyjynyň ähli hukuklary we gorag serişdeleri, umumy kanun ýa-da tertipnamada görkezilen ýa-da göz öňünde tutulan buýruk, Satyjynyň esasynda buýruk, şol sanda maksatly fitnes we söwda mümkinçiligi bilen çäklenmeýär. Alyjynyň Harytlary / Hyzmatlary talap edýän maksatlary barada doly habarly.Harytlar Satyjy tarapyndan berlen spesifikasiýalara / beýannamalara, söwda birleşikleri ýa-da beýleki guramalar tarapyndan ähli ulanylýan Iňlis we halkara ülňülerini öz içine alýan ähli amaly kodlara, görkezmelere, ülňülere we tekliplere laýyk gelmelidir we iň oňat pudak tejribesine laýyk gelmelidir.Harytlar gowy we ygtybarly materiallardan we birinji derejeli ussatlykdan bolmaly, ähli kemçiliklerden azat.Hyzmatlar ähli zerur ussatlyk we aladalar bilen üpjün ediler we Satyjynyň buýrugyň ýerine ýetirilişiniň her bir ugry boýunça ökde bolmagynyň esasynda.Satyjy Harytlarda at bermäge hukugynyň bardygyny we Harytlaryň islendik üçünji tarapyň peýdasyna islendik tölegden, girewden, girewden ýa-da başga hukugyndan azatdygyny kepillendirýär.Satyjynyň kepillikleri Harytlar gowşurylandan ýa-da Hyzmatlaryň ýerine ýetirilmeginden 18 aý dowam eder.

11. INDEMNITIES.Satyjy Alyjyny ýüze çykýan islendik ýitgilerden, talaplardan we çykdajylardan (adwokat töleglerini goşmak bilen) goramaly we öwezini dolmaly:

(a) Satyjy, onuň wekilleri, hyzmatkärleri ýa-da işgärleri ýa-da Harytlar we / ýa-da hyzmatlar sebäpli dörän şahsy şikes ýa-da emläk zeperleri;we

(b) Harytlar we / ýa-da Hyzmatlar bilen baglanyşykly islendik intellektual ýa-da senagat eýeçiligi hukugynyň islendik bozulmagy, bu düzgüniň diňe Alyjy tarapyndan berlen dizaýna degişlidiginden başga.

(B) laýyklykda ýüze çykan islendik ýitgi / talap / çykdajy ýüze çykan halatynda Satyjy öz hasabyna we Alyjynyň islegi boýunça Harytlary bozmaz, ýerine laýyk gelýän Harytlar bilen çalşar ýa-da tölenen mukdarda dolulygyna yzyna gaýtaryp berer. Düzgünli Harytlar barada alyjy.

12. TERMINASI .A.Haýsydyr bir hukuklara ýa-da gorag serişdelerine zyýan bermezden, Alyjy aşakdakylaryň haýsydyr biri ýüze çykan halatynda hiç hili jogapkärçilik çekmezden buýrugy derrew ýatyryp biler: (a) Satyjy kreditorlary bilen islendik meýletin şertnama baglaşýar ýa-da oňa tabyn bolýar. dolandyryş buýrugy, bankrot bolýar, ýatyrylýar (birleşmek ýa-da täzeden gurmak maksatlaryndan başga);(b) satyjy Satyjynyň emläginiň ýa-da işiniň ähli ýa-da bölegi üçin eýeçilik edýär ýa-da bellenýär;(c) Satyjy Sargyt boýunça borçnamalaryny bozýar we Alyjydan düzediş talap edýän ýazmaça habarnamany alanyndan ýigrimi sekiz (28) günüň dowamynda şeýle düzgüni düzedip bilmeýär;d) Satyjy işini bes etjekdigini ýa-da işini bes etjekdigini ýa-da tölege ukypsyzdygyny aýdýar;ýa-da (e) Alyjy ýokarda agzalan wakalaryň haýsydyr biriniň Satyjy bilen baglanyşykly boljakdygyny esasly bilýär we Satyja şoňa habar berýär.Mundan başga-da, Alyjy Satyja on (10) günlük ýazmaça habarnamany bermek bilen islendik wagt buýrugy ýatyrmaga haklydyr.

13. GIZLIKSatyjy öz işgärleriniň, wekilleriniň we kömekçi potratçylarynyň Alyjynyň işine degişli islendik maglumatlary, şol sanda belli bolup biljek spesifikasiýalar, nusgalar we çyzgylar bilen çäklenmän, üçünji tarapa ulanmazlygyny ýa-da mälim etmezligini üpjün etmeli. Satyjy buýrugy ýerine ýetirmek ýa-da başga ýollar bilen, buýrugyň dogry ýerine ýetirilmegi üçin diňe şeýle maglumatlaryň ulanylmagy üçin saklaň.Sargyt gutarandan soň, Satyjy yzyna gaýdyp, alyjylara şol zatlaryň hemmesini we nusgalaryny derrew iberer.Satyjy, Alyjynyň deslapky ýazmaça razyçylygy bolmazdan, Sargyt bilen baglanyşykly Alyjynyň adyny ýa-da söwda belliklerini ulanmaly däldir ýa-da buýrugyň bardygyny haýsydyr bir mahabat materiallarynda açyp bilmez.

14. Hökümet şertnamalary.Buýrugyň ýüzünde Hytaýyň hökümet müdirligi tarapyndan Alyjy bilen baglaşylan şertnama kömek edýändigi aýdylsa, buýrukda görkezilen şertler buýruga degişlidir.Goşundydaky islendik şert şu şertler bilen gapma-garşy bolsa, öňküsi ileri tutar.Satyjy, Sargyt boýunça alynýan bahalaryň Satyjy tarapyndan Hytaýyň hökümeti bilen Satyjy arasynda gönüden-göni şertnama boýunça satylan şuňa meňzeş harytlar üçin alynýan nyrhlardan ýokary däldigini tassyklaýar.Satyn alyjy bilen Hytaýyň hökümet müdirliginiň arasyndaky islendik şertnamada Alyja salgylanmalar, şu şertler we maksatlar üçin Satyja salgylanma hasaplanýar.

15. ZYARDAN JOGAPK .RÇILIKLER.Satyjy, Sargytyň predmeti bolup biljek Monreal teswirnamasyna tabyn boljak maddalar barada alyjylara maslahat berer.Satyjy saglyga zyýanly maddalar bilen baglanyşykly ähli ulanylýan düzgünleri berjaý etmelidir we Alyja buýruk boýunça üpjün edilen maddalar barada alyjynyň şeýle düzgünlere laýyklykda borçlaryny ýerine ýetirmek ýa-da Alyjynyň habardar bolmagyny üpjün etmek üçin buýruk berip biler. Harytlary almakda we / ýa-da ulanmakda islendik adamyň saglygyna we howpsuzlygyna howp salmazlyk üçin zerur ätiýaçlyk çäreleri.

16. KANUN.Buýruk Iňlis kanunlary bilen dolandyrylýar we iki tarap hem Hytaý kazyýetleriniň ýeke-täk ýurisdiksiýasyna tabyn bolmaly.

17. DÜZGÜN KERTIFIKASI; A;GARŞY MINERALAR GARŞY.Satyjy Alyja şu ýerde satylan Harytlaryň her biri üçin gelip çykyş şahadatnamasyny bermeli we şeýle şahadatnama Satyjynyň kepilnama bermekde ulanan gelip çykyş düzgünini görkezmeli.

18. UMUMY.Satyjy tarapyndan buýrugy bozmakdan alyjy tarapyndan hiç hili boýun gaçyrma, Satyjy tarapyndan şol bir ýa-da başga bir düzgüniň soňraky bozulmagyndan ýüz öwürmek hasap edilmez.Ygtyýarly edara tarapyndan şu Kanunyň haýsydyr bir düzgüni dolulygyna ýa-da bölekleýin güýje girmeýän bolsa, beýleki düzgünleriň güýjüne täsir etmez.Möhleti ýa-da ýatyrylmagy üçin beýan edilen ýa-da göz öňünde tutulan maddalar ýa-da göz öňünde tutulan beýleki düzgünler şu aşakdakylary öz içine alýar: 10, 11 we 13-nji maddalar Tertipde peýda bolan beýleki tarapyň adresine ýa-da taraplar tarapyndan wagtal-wagtal ýazmaça habar berilýän başga bir adrese faks arkaly ibermek arkaly.