Hyzmat eden pudaklarymyz

Nebit ýataklarynda nebit öndürmek

Dolandyryş liniýalary guýularda nähili işleýär?

Dolandyryş liniýalary signallary geçirmäge mümkinçilik berýär, aşaky maglumatlary almaga mümkinçilik berýär we aşaky gurallary dolandyrmaga we işjeňleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Buýruk we dolandyryş signallary ýerdäki bir ýerden guýynyň aşagyndaky gurallara iberilip bilner.Çukur datçiklerinden maglumatlar bahalandyrmak ýa-da belli bir guýy amallarynda ulanmak üçin ýerüsti ulgamlara iberilip bilner.

Aşakdaky howpsuzlyk klapanlary (DHSV) ýerüsti gözegçilik panelinden gidrawliki taýdan dolandyrylýan ýerüsti gözegçilik astyndaky howpsuzlyk klapanlarydyr (SCSSV).Gidrawlik basyş dolandyryş liniýasyna ulanylanda, basyş klapanyň içindäki ýeňi aşak süýşmäge mejbur edýär we klapan açýar.Gidrawlik basyşy boşadanda, klapan ýapylýar.

Meilong Tube-nyň aşaky gidrawlik liniýalary, esasan, çydamlylyk we aşa şertlere garşylyk talap edilýän nebit, gaz we suw sanjym guýularyndaky gidrawliki işleýän aşaky enjamlar üçin aragatnaşyk geçiriji hökmünde ulanylýar.Bu setirleri dürli programmalar we aşaky bölekler üçin ýörite düzüp bolýar.

Enshli gaplanan materiallar gidrolitiki taýdan durnukly we ýokary basyşly gazy goşmak bilen adaty guýy gutarýan suwuklyklara laýyk gelýär.Material seçim, aşaky temperatura, gatylyk, dartyş we ýyrtyk güýç, suwuň siňdirilmegi we gaz geçirijiligi, okislenme, aşgazan we himiki garşylyk ýaly dürli ölçeglere esaslanýar.

Dolandyryş liniýalary döwmek synagyny we ýokary basyşly awtoklaw guýusynyň simulýasiýasyny goşmak bilen giň ösüşe eýe boldy.Laboratoriýa döwük synaglary, esasanam simli “bamper simleri” ulanylýan ýerlerde, gaplanan turbalaryň işleýiş bitewiligini saklap bilýän ýüküň artandygyny görkezdi.

cts-monitoring-combo
ESP-Enjam-syn

Dolandyryş liniýalary nirede ulanylýar?

Inter Aragatnaşyk çykdajylary ýa-da töwekgelçilikleri ýa-da uzak bir ýerde zerur bolan ýerüsti infrastrukturany goldap bilmezlik sebäpli uzakdan dolandyrylýan enjamlaryň işlemegini we suw howdanyny dolandyrmagyň artykmaçlyklaryny talap edýän akylly guýular.

★ Lander, platforma ýa-da suwasty gurşaw.

65805433
227637240
227637242

Geotermiki energiýa öndürmek

Ösümlik görnüşleri

Elektrik öndürmek üçin esasan geotermiki ösümlikleriň üç görnüşi bar.Ösümligiň görnüşi, esasan, ýerdäki geotermiki çeşmäniň tebigaty bilen kesgitlenýär.

Göni bug geotermiki zawody diýilýän zat, geotermiki çeşme guýudan göni bug çykaranda ulanylýar.Bug, bölüjilerden geçenden soň (ownuk gum we gaýa bölejiklerini aýyrýar) turbina bilen iýmitlenýär.Bular Italiýada we ABŞ-da ösen ösümlikleriň iň irki görnüşleri bolupdyr Gynansagam, bug çeşmeleri ähli geotermiki baýlyklarda seýrek duş gelýär we dünýäniň diňe birnäçe ýerinde bar.Elbetde, bug ösümlikleri pes temperatura çeşmelerine ulanylmaz.

Geotermiki çeşme ýokary temperaturaly gyzgyn suw ýa-da bug we gyzgyn suwuň kombinasiýasy bolan ýagdaýynda çalt bug zawodlary ulanylýar.Guýudan suwuklyk, suwuň bir bölegi bugda ýalpyldawuk we turbina gönükdirilen çyra çüýşesine eltilýär.Galan suw zyňylmaga gönükdirilýär (köplenç sanjym).Çeşmäniň temperaturasyna baglylykda fleş tanklaryň iki basgançagyny ulanmak mümkin.Bu ýagdaýda birinji basgançakda bölünen suw, has köp (ýöne aşaky basyş) bug bölünen ikinji basgançakly fleşka ugrukdyrylýar.Ikinji basgançakdan galan suwlar zibile gönükdirilýär.Jübüt fleş zawody diýilýän zat, turbine iki dürli basyşda bug berýär.Againene-de bu ösümlik pes temperatura çeşmelerine ulanylyp bilinmez.

Geotermiki elektrik stansiýasynyň üçünji görnüşine ikilik zawody diýilýär.Bu at, ýapyk aýlawdaky ikinji suwuklygyň geotermiki bug däl-de, turbinany işletmek üçin ulanylýandygyndan gelip çykýar.1-nji suratda ikilik görnüşli geotermiki ösümligiň ýönekeýleşdirilen diagrammasy görkezilýär.Geotermiki suwuklyk, gazan ýa-da buglaýjy (käbir ösümliklerde iki ýylylyk çalşyjy, birinjisi gyzdyryjy, ikinjisi buglaýjy) diýilýän ýylylyk çalşyjydan geçýär, bu ýerde geotermiki suwuklygyň ýylylygy iş suwuklygyna gaýnadylýar; .Pes temperatura ikili ösümliklerde öňki işleýän suwuklyklar CFC (Freon görnüşi) sowadyjylardy.Häzirki maşynlar, geotermiki çeşmeleriň temperaturasyna laýyk gelýän saýlanan suwuklyk bilen HFC görnüşli sowadyjylaryň uglewodorodlary (izobutan, pentan we ş.m.) ulanýar.

1-nji surat.Ikilik geotermiki elektrik bekedi

Surat 1. Ikilik geotermiki elektrik bekedi

Işleýän suwuk bug, turbiniň düzümine, energiýa düzümi mehaniki energiýa öwrülýär we şahanyň üsti bilen generatoryň içine iberilýär.Bug turbinadan kondensata çykýar we ol ýerde suwuklyga öwrülýär.Ösümlikleriň köpüsinde, bu ýylylygy atmosfera ret etmek üçin sowadyjy suw kondensator bilen sowadyjy diňiň arasynda aýlanýar.Başga bir alternatiw, “gury sowadyjylar” ýa-da sowadyjy suw zerurlygy bolmazdan göni howany ýylylygy ret edýän howa sowadyjy kondensatorlary ulanmak.Bu dizaýn, zawodyň sowatmak üçin suwy köp sarp etmegini ýok edýär.Gury sowatma, sebäbi sowadyş diňlerine garanyňda has ýokary temperaturada işleýär (esasanam tomus möwsüminde) ösümlikleriň netijeliliginiň peselmegine getirýär.Kondensatordan suwuk işleýän suwuklyk, aýlawy gaýtalamak üçin iýmit nasosy tarapyndan has ýokary basyşly gyzdyryjy / buglaýjysyna yzyna iberilýär.

Ikilik sikli pes temperaturaly geotermiki goşundylar üçin ulanyljak ösümligiň görnüşidir.Häzirki wagtda tekjäniň daşyndaky ikilik enjamlary 200-den 1000 kWt modullarda bar.

7
main_img

Güýçli zawod fondlary

Elektrik stansiýasynyň düzüm bölekleri

Pes temperaturaly geotermiki ýylylyk çeşmesinden (ýa-da adaty elektrik stansiýasyndaky bugdan) elektrik öndürmek prosesi inersenerleriň “Rankine Cycle” diýip atlandyrýan prosesini öz içine alýar.Adaty elektrik stansiýasynda, 1-nji suratda görkezilişi ýaly, aýlaw, turbina, generator, kondensator, iýmit suw nasosy, sowadyjy diň we sowadyjy suw nasosy bar.Gazda ýangyç (kömür, nebit, gaz ýa-da uran) ýakmak arkaly bug emele gelýär.Bug turbina geçýär, turbinaly pyçaklara garşy giňelip, bugdaky ýylylyk energiýasy turbinanyň aýlanmagyna sebäp bolýan mehaniki energiýa öwrülýär.Bu mehaniki hereket, elektrik energiýasyna öwrülen generatoryň üsti bilen geçirilýär.Turbinadan geçensoň, elektrik stansiýasynyň kondensatoryndaky suwuk suwa öwrülýär.Kondensasiýa prosesi arkaly, turbina tarapyndan ulanylmaýan ýylylyk sowadyjy suwa goýberilýär.Sowadyjy suw, aýlawdan “galyndy ýylylygy” atmosfera ret edilýän sowadyjy minara eltilýär.Amaly gaýtalamak üçin bug kondensaty iýmit nasosy bilen gazana eltilýär.

Gysgaça aýtsak, elektrik stansiýasy energiýanyň bir görnüşden beýlekisine öwrülmegini aňsatlaşdyrýan aýlawdyr.Bu ýagdaýda ýangyçdaky himiki energiýa ýylylyga (gazanda), soňra bolsa mehaniki energiýa (turbinada) we ahyrsoňy elektrik energiýasyna (generatorda) öwrülýär.Iň soňky önümiň, elektrik energiýasynyň mukdary adatça watt-sagatda ýa-da kilowatt-sagatda (1000 watt-sagat ýa-da 1kW-sag) aňladylsa-da, ösümlik öndürijiligini hasaplamak BTU-nyň bölümlerinde köplenç amala aşyrylýar.1 kilowat sagatda 3413 BTU energiýa ekwiwalentdigini ýatdan çykarmak amatly.Elektrik stansiýasy barada iň möhüm kesgitlemeleriň biri, berlen elektrik çykyşyny öndürmek üçin näçe energiýa girişiniň (ýangyç) gerekdigi.

Geotermiki-güýç öndüriji-ulgam-shematiki görkeziş-açar-komponentler-bu görkezýär
Hor-rok-geotermiki-energiýa öndüriji-ösümlik-in-Cronwall-by-Geothermal-Engineering-Ltd.-GEL
kuwwat öndürmek.webp
RC
guýular

Suwasty gabyklar

Esasy wezipeler

Klapanlary açmak / ýapmak ýaly suwasty dolandyryş ulgamlaryna gidrawlik güýji beriň

Suwasty dolandyryş ulgamlaryna elektrik energiýasy we gözegçilik signallaryny beriň

Agaja ýa-da düýbüne suwasty sanjym üçin önümçilik himiki serişdelerini gowşuryň

Gaz götermek üçin gaz iberiň

Bu funksiýany ýerine ýetirmek üçin çuňňur suw göbegi öz içine alyp biler

Himiki sanjym turbalary

Gidrawlik üpjünçilik turbalary

Elektrik dolandyryş signal kabelleri

Elektrik togy kabelleri

Süýüm optiki signal

Gaz götermek üçin uly turbalar

Suwasty göbek, deňiz platformasyndan ýa-da ýüzýän gämiden suwasty gurluşlara gözegçilik etmek üçin ulanylýan elektrik kabellerini ýa-da optiki süýümleri öz içine alyp bilýän gidrawlik şlanglaryň ýygnagydyr.Suwasty önümçilik ulgamynyň möhüm bölegi, onsuz dowamly ykdysady nebit önümçiligi mümkin däl.

SUTA1
SUTA2

Esasy komponentler

Umokarky göwresiň gutarmagy ýygnagy (TUTA)

Topside göbegiň ýatyryş ýygnagy (TUTA) esasy göbegiň we ýokarky dolandyryş enjamlarynyň arasynda interfeýsi üpjün edýär.Gurluş, erkin desgadyr, ýokarky desganyň üstündäki howply gurşawda göbegiň asylmagyna ýanaşyk ýerde kebşirläp ýa-da kebşirläp bolýar.Bu bölümler, adatça, gidrawliki, pnewmatik, güýç, signal, süýüm optiki we material saýlamak maksady bilen müşderileriň talaplaryna laýyk gelýär.

TUTA, adatça, elektrik energiýasy we aragatnaşyk kabelleri üçin elektrik birikme gutularyny, şeýle hem degişli gidrawlik we himiki üpjünçilikler üçin turba işlerini, ölçeýjileri we blokirleme we gan klapanlaryny öz içine alýar.

(Suwasty) Göbegiň ýatyryş ýygnagy (UTA)

Palçyk ýassygyň üstünde oturan UTA, köp pleksli elektro-gidrotehniki ulgam, köp suwasty dolandyryş modullaryny şol bir aragatnaşyk, elektrik we gidrawlik üpjünçilik liniýalaryna birikdirmäge mümkinçilik berýär.Netijede, köp guýyny bir göbegiň üsti bilen dolandyryp bolýar.UTA-dan aýratyn guýulara we SCM-lere birikmeler jumper gurnamalary bilen amala aşyrylýar.

Polat uçýan liderler (SFL)

Uçýan gurşunlar UTA-dan aýry agaçlara / dolandyryş podwodlaryna elektrik / gidrawlik / himiki baglanyşyk berýär.Göwek funksiýalaryny göz öňünde tutulan hyzmat maksatlaryna paýlaýan suwasty paýlaýyş ulgamynyň bir bölegi.Adatça göbegden soň gurulýar we ROV bilen birikdirilýär.

Suwasty_umbilical_system_diagram
Suwasty_umbilical_system_diagram1

Göwek materiallary

Programmanyň görnüşlerine baglylykda adatça aşakdaky materiallar bar:

Termoplastiki
Taraz: arzan, çalt eltip, ýadawlyga çydamly
Garamaýan taraplary: Çuň suw üçin amatly däl;himiki utgaşyklyk meselesi;garramak we ş.m.

Sink örtülen Nitronic 19D dupleks poslamaýan polat

Taraz:

Super dupleks poslamaýan polat (SDSS) bilen deňeşdirilende has arzan
316L bilen deňeşdirilende has ýokary hasyl güýji
Içki poslama garşylyk
Gidrawlik we himiki sanjym hyzmatynyň köpüsine laýyk gelýär
Dinamiki hyzmat üçin kwalifikasiýa

Garamaýan taraplary:

Daşarky poslama garşy gorag - ekstrudirlenen sink

Käbir ululykdaky tikin kebşirleriniň ygtybarlylygy barada aladalar

Turbalar şoňa meňzeş SDSS-den has agyr we uludyr - asmak we gurmak meselesi

Poslamaýan polat 316L

Taraz:
Arzan bahasy
Gysga wagtlyk az katodiki gorag gerek
Pes hasyl güýji
Pes basyş üçin termoplastiki bilen bäsdeşlik, gysga meýdan ömri üçin arzan suw çyzgylary
Garamaýan taraplary:
Dinamiki hyzmat üçin hünärli däl
hlorid keseline sezewar bolýar

Super Dupleks poslamaýan polat (Piting garşylygy ekwiwalent - PRE> 40)

Taraz:
Strengthokary güýç, kiçi diametri, gurnamak we asmak üçin ýeňil agramy aňladýar.
Hlorid gurşawynda stres poslama döwülmegine ýokary garşylyk (garşylyk ekwiwalenti> 40) örtük ýa-da CP talap edilmeýär.
Ekstruziýa prosesi, tikin kebşirlemelerini barlamak kyn däl diýmekdir.
Garamaýan taraplary:
Önümçilik we kebşirleýiş döwründe metalara fazanyň (sigma) emele gelmegine gözegçilik edilmelidir.
Göwek turbalary üçin ulanylýan polatlaryň iň ýokary bahasy, iň uzyn gurşun wagty

Sink örtülen uglerod polat (ZCCS)

Taraz:
SDSS bilen deňeşdirilende arzan baha
Dinamiki hyzmat üçin kwalifikasiýa
Garamaýan taraplary:
Tikin kebşirlendi
Içki poslama garşylyk 19D-den az
SDSS bilen deňeşdirilende agyr we uly diametr

Göbegiň işe girizilmegi

Täze gurlan göbegiň adatça saklaýjy suwuklyklary bar.Saklaýjy suwuklyklar, önümçilige ulanylmazdan ozal niýetlenen önümler bilen göçürilmeli.Ygalyň döremegine we göbegiň turbalarynyň birikdirilmegine sebäp bolup biläýjek gabat gelmeýän meselelere üns bermeli.Gabat gelmezlik garaşylsa, dogry bufer suwuklygy talap edilýär.Mysal üçin, asfalten inhibitor liniýasyny işe girizmek üçin, asfalt inhibitory bilen saklaýjy suwuklygyň arasynda bufer üpjün etmek üçin EGMBE ýaly özara çözüji zerur, sebäbi adatça biri-birine gabat gelmeýär.