Görüşimiz we gymmatlyklarymyz

Suzhou Meilong Tube Co., Ltd-iň dolandyryjy müdiri .--Chen Zhongliang

"Biz hünärmenler üçin hünärmenler - müşderilerimiziň hünärmenleri bilen göz derejesinde çözgütleri düzýän we durmuşa geçirýän turba hünärmenleri!"

Garaşsyzlyk we internasionalizm:Öndüriji hökmünde Hytaýda ýerleşiş we satuw ofisleri ulgamy bolan garaşsyz kompaniýa hökmünde işlemegimizi dowam edýäris.

Ösüşden yzygiderli önümçilige:Nebit we gaz ekspluatasiýasyndan müşderilerimiz, ösüşden we prototip önümçiliginden başlap, poslamaýan polatdan we nikel garyndy turbalarynyň yzygiderli önümçiligine çenli başarnykly hyzmatdaşlyga bil baglap biljekdigini bilýärler.

Görüş

Netijelere gönükdirilen ösüş

Ösüş strategiýamyz elmydama netijelere gönükdirilýär.Amal netijeleri we girdejileri haryt dolanyşygynyň ösüşinden öň gelýär we önümçilik ýerleriniň uzak möhletli üstünligini üpjün edýär.
Ösüş hyzmatdaşlygy: Ösümlik gurluşygyndaky hyzmatdaşlarymyz we müşderilerimiziň ösüş hünärmenleri geljekki tehnologiki ösüşimiziň özenidir.Bu işler, Meilong Tube-daky beýleki kärhanalar bilen ýakyn hyzmatdaşlygyň üsti bilen doldurylýar.

Has gaýtadan işlemek arkaly ösüş

Geljekde gaýtadan işlemek ugrundaky mümkinçiliklerimizi giňeltmek bilen, hasam giňeltmegi meýilleşdirýäris.Meilong Tube Tehnologiýa Merkeziniň içinde eýeçilikdäki zawod gurluşygy we gural gurluşygy we gural öndürmek pudagyndaky başarnyklarymyz bilen müşderilerimize doly (turba +) çözgütleri hödürleýäris: müşderä bir ses!

Müşderilerimiz edýän işimiziň merkezinde

Uzyn turbaly müşderilerimiz ýokary çeýeligimizi, önümlerimiziň ajaýyp hilini we sargytlary gaýtadan işlemegiň usullaryny gowy görýärler.Biz ygtybarly hyzmatdaş we gowşuryş möhletleriniň ýerine ýetirilmegini üpjün edýäris.

Meilong Tube önümçilik ulgamy

Kompaniýanyň hemme ýerinde ulanylýan gurluşly önümçilik ulgamymyz bilen, her Meilong Tube ýerleşýän ýeriniň nähili bolmalydygy barada giňişleýin çemeleşmäge çalyşýarys.Esasy burç daşlary prosesi ugrukdyrmak, standartlaşdyrmak we wizuallaşdyrmak, gowulaşdyrmak üçin işler, şeýle hem nol defekt-pelsepämizdir.

Işgärlerimiz: üstünligimiziň açary

Nou-hau we tejribämiziň goragçysy hökmünde işgärlerimiz topar bolup üstünlik gazanmagymyz üçin möhümdir.Bilelikde, amallary yzygiderli gowulandyrmaga we sahypalarymyzyň bäsdeşlige ukyply bolmagyny üpjün etmäge çalyşýarys.Aýry-aýry bölümleriň tapawudyna hormat goýýarys, şol bir wagtyň özünde bizi bölýän zady däl-de, nämäni birleşdirýändigini gözleýäris.

Daşky gurşaw we howpsuzlyk

Işimiziň daşky gurşawa ýetirýän täsirini, şeýle hem işgärlerimiziň howp abanýan howplaryny yzygiderli azaltmaga çalyşýarys.Hususan-da ösümlikleriň täze düşünjesi we prosesleriň gowulaşmagy bilen baglanyşyklylykda, bu optimizasiýa prosesini daşky gurşawa täsiri, saglygy we howpsuzlygy nukdaýnazaryndan öňe sürýäris.