Habarlar

 • Infrastrukturany goramak: Poslamanyň öňüni almak üçin himiki serişdeleri sanjym etmek

  Infrastrukturany goramak: Poslamanyň öňüni almak üçin himiki serişdeleri sanjym etmek

  Poslama tebigy bir prosesdir, onda metal daş-töweregi bilen baglanyşykda himiki ýa-da elektrohimiýa prosesi bilen kem-kemden ýok edilýär.Poslamanyň adaty çeşmeleri pH, CO2, H2S, hloridler, kislorod we bakteriýalardyr.Nebit ýa-da gaz “turş” diýilýär ...
  Koprak oka
 • Dogry köpçülik akymyny nädip saýlamaly

  Dogry köpçülik akymyny nädip saýlamaly

  On ýyllap mehaniki akkumulýator almak adaty zatdy.Has ýokary howpsuzlyk we howpsuzlyk derejeleri bilen häzirki döwürde nebit-gaz pudagy üçin gurallardan garaşýarys, “Coriolis” flometri iň logiki we iň ygtybarly saýlawdyr.Coriolis akym ölçegi gaty ýokary ...
  Koprak oka
 • Himiki sanjymlar bilen baglanyşykly töwekgelçilikleri nädip çözmeli

  Himiki sanjymlar bilen baglanyşykly töwekgelçilikleri nädip çözmeli

  Himiki sanjymlar bilen baglanyşykly dürli töwekgelçilikler bar.Käwagt sanjym edilen himiki maddalar islenýän effekti bermeýär, käwagt çökdürmek ýa-da poslamak prosesi sanjym wagtynda dowam edýär.Sanjym üçin aşa köp basyş ulanylsa, önüm ...
  Koprak oka
 • Gurluşyklaryň öňüni alyp, akymy üpjün etmek we ýagdaýy üpjün etmek üçin himiki sanjymlar

  Gurluşyklaryň öňüni alyp, akymy üpjün etmek we ýagdaýy üpjün etmek üçin himiki sanjymlar

  Depozitiň öňüni almak üçin adatça ingibitorlar sanjym edilýär.Nebit we gaz proseslerinde çöketlikler ýa-da gurluşlar adatça asfalt, parafin, masştab we gidratlardyr.Şol asfaltlardan çig nebitdäki iň agyr molekulalar bar.Olara ýapyşanlarynda, bir turba ...
  Koprak oka
 • Çig material şahadatnamalary

  Çig material şahadatnamalary

  Meilong Tube-yň iň uly üpjün edijisi, Zhangjiagang şäherindäki POSCO-nyň bir bölümi hökmünde turba önümçiligimiz üçin ýokary hünärli poslamaýan polatlar bilen üpjün edýär.Üpjün edijimiz aşakdaky şahadatnamalar bilen tassyklanýar: ★ ABS şahadatnamasy ★ BV şahadatnamasy ★ DNV GL sertifikaty ...
  Koprak oka
 • Nebit we gaz emele gelişi we önümçilik

  Nebit we gaz emele gelişi we önümçilik

  Nebit we gaz, gaýanyň minerallary bilen birlikde çökündi gaýada çüýrän organizmleriň galyndylaryndan emele gelýär.Bu gaýalar aşa çökündiler bilen gömülende, organiki maddalar çüýräp, bakterial p arkaly nebit we tebigy gaza öwrülýär ...
  Koprak oka
 • Turbageçirijide ösüş ... turba we gözegçilik liniýasynyň bazary

  Turbageçirijide ösüş ... turba we gözegçilik liniýasynyň bazary

  Globallaşan bazarda öndürijiligiň bölünmegine garaşyp bolar - turbageçiriji we gözegçilik liniýasynda bu esasy tema.Hakykatdanam, kiçi pudagyň öndürijiligi diňe bir geografiýa we bazar segmenti bilen däl, eýsem suwuň çuňlugy, gurluşyk materiallary we ...
  Koprak oka
 • Guýyda korpus işlemegiň iň köp ýaýran sebäpleri

  Guýyda korpus işlemegiň iň köp ýaýran sebäpleri

  Guýyda işlemegiň iň köp ýaýran sebäpleri: süýji suwly suwlary goramak (ýerüsti örtük) guýy enjamlaryny oturtmak üçin güýç berýär, şol sanda BOP-lar basyş bitewiligini üpjün edýär, şonuň üçin guýy enjamlary, BOP-lary hem ýapyk bolup biler ...
  Koprak oka
 • Faceerüsti dolandyryş bilen dolandyrylýan ýerasty howpsuzlygy klapan (SCSSV)

  Faceerüsti dolandyryş bilen dolandyrylýan ýerasty howpsuzlygy klapan (SCSSV)

  Dolandyryş liniýasy surfaceerüsti gözegçilik astyndaky ýerasty howpsuzlyk klapany (SCSSV) ýaly çukury gutarmak enjamlaryny işletmek üçin ulanylýan kiçi diametrli gidrawlik liniýa.Dolandyryş liniýasy bilen dolandyrylýan ulgamlaryň köpüsi şowsuz esasda işleýär.Bu re Inimde dolandyryş çyzygy basyş bolup galýar ...
  Koprak oka
 • Aşakdaky himiki sanjym çyzyklary-Näme üçin şowsuz?

  Aşakdaky himiki sanjym çyzyklary-Näme üçin şowsuz?

  Aşakdaky himiki sanjym çyzyklary-Näme üçin şowsuz?Tejribeler, kynçylyklar we täze synag usullarynyň ulanylyşy Copyright 2012, Nebit inersenerleri jemgyýeti Abstrakt Statoil birnäçe ugurda işleýär ...
  Koprak oka
 • Basyş we temperatura geçirijileri saýlamakda möhüm zat

  Basyş we temperatura geçirijileri saýlamakda möhüm zat

  Suwuk kompozisiýalar, temperatura we basyş aralygy, akym, gurnamanyň ýerleşýän ýeri we şahadatnama zerurlygy adatça saýlama ölçegleri üçin esas bolup durýar.Himiki sanjym skidleri köplenç agramy gaty möhüm bolan deňiz platformalarynda ulanylýar.Sinç ...
  Koprak oka
 • Himiki sanjymlaryň roly

  Himiki sanjymlaryň roly

  Nebit we gaz pudagynda himiki serişdeleri sanjym edýäris: • infrastrukturany goramak • amallary optimizirlemek • akymy kepillendirmek we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin himiki serişdeler turbalarda, baklarda, maşynlarda we guýularda ulanylýar.Bilen töwekgelçiliklerden gaça durmak möhümdir ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2