Infrastrukturany goramak: Poslamanyň öňüni almak üçin himiki serişdeleri sanjym etmek

Poslama tebigy bir prosesdir, onda metal daş-töweregi bilen baglanyşykda himiki ýa-da elektrohimiýa prosesi bilen kem-kemden ýok edilýär.Poslamanyň adaty çeşmeleri pH, CO2, H2S, hloridler, kislorod we bakteriýalardyr.Gidrosulfidleriň, H2S konsentrasiýasy adatdakysyndan ýokary bolanda nebit ýa-da gaz “turş” diýilýär.Kislorod sanjym guýularynda gaty kyn.Eýýäm gaty pes konsentrasiýalar ýokary poslama sebäp bolýar.Bu ýagdaýda kislorod ýuwujylar ulanylýar.

Bakteriýalar, H2S-iň ýokary konsentrasiýasyny döredýän anaerob şertlerde turbalaryň we baklaryň içinde ösüp biler.Oturmak munuň netijesidir we agyrlaşyp biler.Bakteriýalaryň köpelmegi köplenç pes tizlikli programmalarda bolýar.Poslama sebäp bolýan beýleki faktorlar temperatura, aşgazan, basyş, tizlik we gaty jisimlerdir.

Poslamagyň aşakdaky umumy görnüşlerini bilýäris:

1. corrli poslama: çukur, çukur poslama, filif poslama

2. Galvaniki poslama

3. Umumy hüjüm poslama

4. Akym bilen kömek edýän poslama, FAC

5. Intergranulýar poslama

6. Garyndy

7. Daşky gurşawyň döwülmegi: stres, ýadawlyk, H2 bilen örtülen, suwuk metaldan emele gelmek

8. Poslama poslama

9. temperatureokary temperatura poslama

Poslama gözegçilik etmek üçin aşakdaky çäreleri göz öňünde tutmak möhümdir:

The Dogry materialy saýlamakda aýratyn boluň.Metallurgiýa hünärmenleri haýsy metallary ulanmagyň iň gowudygyny kesgitleýärler.

● Şeýle hem örtük we surat çekmek gowy saýlamak üçin degişli mowzuklar.

A Turbadaky tizligi ýokarlandyrmak ýa-da peseltmek üçin önümçiligi sazlamak.

Partic Suwuklykda bölejikler bar bolsa, peselmek gurallaryň we turbalaryň ömri üçin has gowy bolup biler.

PH pH-e gözegçilik etmek, hlorid mukdaryny azaltmak, kislorody we bakteriýalary ýok etmek we himiki sanjymlar bilen metal okislenme derejesini peseltmek.

The Suwuklygyň girmeli ýerinde turbadaky ýa-da gämidäki basyşy sazlamak üçin himiki maddalaryň täsirli we iň oňat düzümi.


Iş wagty: 27-nji aprel-27-nji aprel