Dogry köpçülik akymyny nädip saýlamaly

On ýyllap mehaniki akkumulýator almak adaty zatdy.Has ýokary howpsuzlyk we howpsuzlyk derejeleri bilen häzirki döwürde nebit-gaz pudagy üçin gurallardan garaşýarys, “Coriolis” flometri iň logiki we iň ygtybarly saýlawdyr.“Coriolis” flometri ýokary takyk göni massa we dykyzlygy ölçeýji guraldyr.

Maddy saýlaw barada aýdylanda, 316 / 316L nebit-gaz bazarynda giňden kabul edilýär.Gury ýerdäki programmalarda bu bazar standarty.Has ýokary poslama garşylyk ýa-da has ýokary basyşlar üçin Hastelloý ýa-da Ni esasly garyndy C22 ulanylýar.Adaty sanjym basyşlary 6000psi (~ 425bar) çenli, bu buraw materiallaryna düşüriş materiallaryna sanjym etmek üçin hem güýje girýär.Akym derejesi adatça pesdir (1mm ýa-da 24/24 dýuýma çenli) - diňe basyş sebäpli däl.Bu üznüksiz proses hakda: uzak möhletli ýa-da partiýalarda.Akym hasaplaýjylaryň köpüsinde ½ dýuým flanesler bar, ýöne sapakly birikmeler hem ulanylýar.Adaty flanes ululygy CI.1500 ýa-da 2500.

Şol talaplary gaty gowy kanagatlandyrmak üçin bir akym ölçeýjisi, “Proline Promass A.”. Bu gaty pes akym tizliginde gaty gowy nol nokady we gaty pes basyş ýitgisi bilen ajaýyp diapazony bar (takyk jikme-jiklikler hakyky akym şertlerine bagly).4-simli we 2-simli enjam hökmünde gönüden-göni 4-den 20mA çenli (adapter päsgelçilikleri ýok) elýeterlidir.Inwentar dolandyryş çözgüdi bilen baglanyşyk we maglumat alyş-çalşygy üznüksizdir.“Proline Promass A” -da ýekeje turba dizaýny bar, şonuň üçin dykylmak mümkinçiligi az, aýak yzy we pes agram.Gury ýerde gaty az goldaw gerek we deňizde ulgamyň agramyny peseldýär.Goşmaça teklipler NACE MR0175 / MR0103 laýyklygy, PMI synagy we ISO 10675-1, ASME B31.1, ASME VIII we NORSOK M-601 laýyklykda kebşirleýiş tikişi.

Promass A.

Möhüm zat, “Promass A” halkara howply tassyklamalaryň we içerki howpsuzlyk ýaly dürli gurnama düşünjeleriniň üstünde durmagydyr (Ex is / IS).Heartürek urmagy tehnologiýasy diýilýän zat, gözegçilik opsiýalarynyň giň spektrini goşýar we içerki we onlaýn barlamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem SIL subutnamasyny barlamak üçin edilýän tagallalary azaldýar.Guralyň üsti bilen ýörite şlýuzalar, operatora ilkinji atyş we ýukajyk amallar üçin ähli goldaw maglumatlary çalt tapmaga mümkinçilik berýär.Operator enjamyň akylly maglumatlaryna bulut arkaly girip biler - ätiýaçlyk şaýlary we komponent sanawlary, ulanyjy gollanmalary, kynçylyklary görkezýän gollanma we başgalar.


Iş wagty: 27-nji aprel-27-nji aprel