Super Duplex 2507 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

Gysga düşündiriş:

Enkapsulýasiýa çyzyklaryň çyzylmazlygy, dişlenmezligi we deşikde ylgaýarka ezilmezligi üçin gorag gatlagyny üpjün edýär.

Birnäçe komponentiň enccapsulation (Flat Pack) birleşmegi üpjün edýär, bu birnäçe ýeke komponentleri ýerleşdirmek üçin zerur enjamlary we işgärleri azaltmaga kömek eder.Köp halatlarda tekiz paket hökmanydyr, sebäbi enjam çäkleri çäkli bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Gidrawlik dolandyryş liniýalary, Lineeke çyzykly encapsulýasiýa, goşa çyzykly encapsulýasiýa (FLATPACK), üç hatar encapsulýasiýa (FLATPACK) ýaly aşaky bölekleriň encapsulýasiýasy aşaky programmalarda giňden ýaýrady.Plastmassanyň örtügi üstünlikli tamamlanmagyny üpjün edýän birnäçe peýdany üpjün edýär.

Enkapsulýasiýa metaldan metal aragatnaşyga geçýär.

Enkapsulýasiýa, gum ýüzüniň üstünden ýa-da ýokary gaz bilen kontaktda bolup bilýän çyzyklar ýaly deşikde esasy bölekleri gorap biler.

Önümiň görkezilmegi

Super Duplex 2507 Dolandyryş liniýasy (2)
Super Duplex 2507 Dolandyryş liniýasy (3)

Garyndy aýratynlygy

Poslama garşylyk

2507 Duplex organiki ac Super Duplex 2507 formiki we sirke kislotasy ýaly birmeňzeş poslama ýokary çydamly.Şeýle hem organiki däl kislotalara, esasanam hloridler bar bolsa, ýokary çydamlydyr.Garyndy 2507 karbid bilen baglanyşykly transgranular poslama ýokary çydamlydyr.Garyndynyň iki taraplaýyn gurluşynyň ferrit bölegi sebäpli, gurşawy öz içine alýan ýyly hloridde stres poslama garşy gaty çydamly.Hromyň goşulmagy arkaly, molibden we azot lokal poslama, çukur we çukur hüjümi ýaly gowulaşýar.Garyndy 2507 ajaýyp lokallaşdyrylan çukur garşylygy bar.

Aýratynlyklary

Ch Hlorid stres poslama ýarylmagyna ýokary garşylyk.
● ýokary güýç.
Ch Hlorid çukuryna we çiş poslama garşy ýokary garşylyk.
General Gowy poslama garşylyk.
600 600 ° F çenli arzalar üçin teklip edilýär.
Malylylyk giňelişiniň pes tizligi.
Aust Austenit we ferrit gurluşy bilen berlen häsiýetleriň birleşmegi.
W Gowy kebşirleýiş we işlemäge ukyplylygy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň